javax.xml.crypto.dsig.keyinfo
接口 
KeyInfo
KeyName
KeyValue
PGPData
RetrievalMethod
X509Data
X509IssuerSerial
 
KeyInfoFactory